Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας  (Φ.Σ.Μ. ) ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.3601/1928 «περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων» και τον ΑΝ 1384 «περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν.3601 περί φαρμακευτικών συλλόγων». Λειτουργεί υπό την μορφή ΝΠΔΔ, η δε λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων και τον Εσωτερικό του Κανονισμό.  Στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία του στην Καλαμάτα και επί της οδού Αριστοδήμου 70.

Ανώτατο όργανο του Φ.Σ.Μ. είναι η Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται τακτικά. Μέλη του Φ.Σ.Μ. γίνονται υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν νόμιμα δικό τους φαρμακείο στην Νομό Μεσσηνίας . Πάντα τα μέλη του Φ.Σ.Μ .  οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.  Σήμερα αριθμεί 161 μέλη Φαρμακοποιούς, οι οποίοι διατηρούν φαρμακείο στον νομό Μεσσηνίας μέλη και παρέχει σε αυτά πολλαπλές υπηρεσίες .

Ο Φ.Σ.Μ. διοικείται από 9μελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τα πέντε Μέλη. Κάθε τρία χρόνια επίσης εκλέγονται τρεις  τακτικοί και τρεις  αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, δευτεροβάθμιο όργανο των Φαρμακοποιών.

Περαιτέρω, στον Φ.Σ.Μ. λειτουργεί και Πειθαρχικό Συμβούλιο, στον οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΔΣ και 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη που ορίζονται με τις εκλογές των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Ο Φ.Σ.Μ. παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο κατά τα ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φ.Σ.Μ.

Σκοπός του είναι: η προσπάθεια για την προαγωγή της Φαρμακευτικής Επιστήμης, η πιστή τήρηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας από τα μέλη του και τις Αρμόδιες Αρχές, η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Φαρμακοποιών-μελών του καθώς και η μέριμνα για την δημιουργία κοινού συναδερφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των φαρμακοποιών.

Οι αρμοδιότητές του είναι συμπληρωματικές αυτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ των άλλων, με γνώμη του, παρεμβαίνει στην διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων και συμμετέχει στις επιτροπές επιθεώρησής αυτών.

Επίσης ενημερώνει τα μέλη του, σε τακτικά διαστήματα, για κάθε νόμο ή υπουργική απόφαση που αφορά την εν γένει λειτουργία των φαρμακείων, παραθέτοντας γνώμες και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και μελών του, προκειμένου να κρατήσει σε υψηλό βαθμό την γνώση αλλά και την δραστηριοποίησή τους.

Αγκαλιάζει τα μέλη του και φροντίζει για τα σοβαρά προσωπικά τους προβλήματα.

Καταρτίζει και προτείνει το πρόγραμμα εφημεριών και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων της Μεσσηνίας.

Προσπαθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελών του, θεωρώντας το αναγκαίο, απαραίτητο και άρρηκτα δεμένο με την σωστή άσκηση του Φαρμακευτικού Λειτουργήματος-Επαγγέλματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη διοργανώνει ημερίδες-εκδηλώσεις με θέματα υγείας  για τους συναδέλφους .