ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΣΤ. – ΠΡΑΤΤΗ Μ.

ΠΛ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / 83888