ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2023

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σ.Φ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ – ΤΗΛ. 27230 22880 – ΠΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ –  ΤΗΛ. 27230 22556 – ΠΥΛΟΣ


1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
7 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
14 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
21 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
28 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
6 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
13 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΤΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
20 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
27 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
3 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
5 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
10 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
12 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
17 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
19 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
24 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
26 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
31 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΣΑ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ
7 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΣΑ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΤΕ
14 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΣΑ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ
21 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΣΑ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ
28 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΣΑ
31 ΤΡ ΚΥ