ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2022

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σ.Φ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ – ΤΗΛ. 27230 22880 – ΠΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ –  ΤΗΛ. 27230 22556 – ΠΥΛΟΣ


1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
3 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
5 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
8 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
10 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
15 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
17 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
19 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
22 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
24 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
26 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
29 ΣΑ ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ
31 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
2 ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
4 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΤΕ ΣΑ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
7 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
9 ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
11 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ ΣΑ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 
14 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
16 ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
18 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ ΣΑ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
21 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
23 ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
25 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΤΕ ΣΑ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
28 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
30 ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
2 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
4 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
6 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
8 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
9 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
11 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
13 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
15 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ
16 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
18 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
20 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
22 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ
23 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
25 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
27 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
29 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ
30 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΚΥ ΤΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΤΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΤΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΤΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
31 ΔΕ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΣΑ