Δικαιολογητικά για εγγραφή στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας

Για την εγγραφή σας στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση Εγγραφής Μέλους.
2.Αντίγραφο Πτυχίου (και μετάφραση αν πρόκειται για Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού).
3.Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
4.Αντίγραφο άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
5.Αντίγραφο άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου.
6.Φωτοτυπία παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο Αριθμός Λογαριασμού και οι δικαιούχοι του. (Προσοχή, ο Τραπεζικός Λογαριασμός, πρέπει απαραιτήτως να είναι ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Ή ΟΨΕΩΣ .)
7.Αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού, σε περίπτωση εταιριών φαρμακείων.
8.Α. Μ. ΤΣΑΥ.
9.Α.Μ.Κ.Α.
10.Αριθμός σταθερού και Κινητού Τηλεφώνου.
11.Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)