ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 2023

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ. 27250 41000 ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ. 27250 41305 ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 27250 22200 ΚΟΡΩΝΗ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΦΛΩΡΟΣ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
7 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
14 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
21 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
28 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
6 ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
13 ΠΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΔΕ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
20 ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
27 ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
3 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
5 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
8 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
10 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
15 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
19 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
22 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
24 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
26 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
29 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
31 ΔΕ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
7 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΔΕ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
14 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
21 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
28 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΤΡ ΚΥ