ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΩΡΙΟΥ 2022

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛ. 27650 31254
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΗΛ. 27650 32155

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ  ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
3 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
5 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
8 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
10 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
12 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
15 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ  ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
17 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
19 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
22 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
24 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
26 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
29 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ  ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ
31 ΔΕ ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
2 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
4 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
7 ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
9 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
11 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
14 ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
16 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
18 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
21 ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
23 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
25 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
28 ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
30 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
2 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
6 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
8 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
9 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
11 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
13 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
15 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
16 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
18 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
20 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
22 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
23 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
25 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
27 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
29 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
30 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΚΥ ΤΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΝΑΣ ΔΕ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
8 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
15 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΝΑΣ ΔΕ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
22 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
29 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
31 ΔΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ