ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΩΡΙΟΥ 2023

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛ. 27650 31254
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΗΛ. 27650 32155

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
7 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
14 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
21 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
28 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
6 ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
13 ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
20 ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
27 ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
3 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
5 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
8 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
10 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
12 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
15 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
19 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
22 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
24 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
26 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
29 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΔΕ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
7 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
14 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΔΕ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
21 ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
28 ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
31 ΤΡ ΚΥ