ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕΤΟΥ 2023

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΗΛ. 27650 22601 ΚΟΠΑΝΑΚΙ
ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΛ. 27650 22111 ΚΟΠΑΝΑΚΙ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
7 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
14 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
21 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
28 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΔΕ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΙΑΝΟΥ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
6 ΠΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΔΕ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
13 ΠΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΔΕ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΙΑΝΟΥ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
20 ΠΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΔΕ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
27 ΠΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΔΕ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
3 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
5 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
8 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
10 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
12 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
15 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
17 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
19 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
22 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
24 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
26 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
29 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
31 ΔΕ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΔΕ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
7 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΔΕ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
14 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΔΕ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
21 ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΔΕ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
28 ΣΑ ΖΕΡΒΑΣ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
31 ΤΡ ΚΥ