ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2023

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΗΛ. 27610 22919
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ ΤΗΛ. 27610 22751
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΗΛ. 27610 22169
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ9Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ. 27610 62122
ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ΤΗΛ. 27614 00428
ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΥΠΟΚ/ΜΑ) ΤΗΛ. 27610 23026
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 27610 23832

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
2 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ – ΥΠΟΚ. ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ ΣΑ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
7 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
9 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ – ΚΕΝΤΡ. ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
11 ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΑ ΣΑ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
14 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
16 ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
18 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ ΣΑ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
23 ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
25 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ ΣΑ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
28 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
30 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
6 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
8 ΣΑ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΤ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
13 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
15 ΣΑ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
17 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
22 ΣΑ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
24 ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
27 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΚΥ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
29 ΣΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
31 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
2 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ
3 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
5 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
7 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ
10 ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
12 ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
14 ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ
17 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
19 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
21 ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
23 ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ
24 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
26 ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΑ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
28 ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
30 ΚΥ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ
31 ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
2 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
9 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ ΣΑ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΚΥ
11 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
14 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ ΣΑ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΥ
18 ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
21 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
23 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ ΣΑ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΚΥ
25 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
28 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
30 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ ΣΑ
31 ΤΡ ΚΥ