Επιστολή προς ΦΣ για εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης περί υποχρέωσης εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ – μη υποχρέωση εγγραφής

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση, μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, περί της εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης των φαρμακείων να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και ότι η εγγραφή  των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η..

Επιστολή προς ΦΣ για εγκύκλιο του Υπ Ανάπτυξης περί υποχρέωσης εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ Γ.Πρ. 2022 – 94083 – Έγγραφο – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΓΕΜΗ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ