ΈΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MYDATA

Σας αποστέλλουμε έγγραφο σχετικά με την Έκδοση τιμολογίων – Επίλυση του προβλήματος λόγω της εφαρμογής Mydata.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ MYDATA

ΠΦΣ_Γνωμ1007Γ

Εκ του ΠΦΣ